Започвам работа

1. Какви правила трябва да спазвам, за да избегна неприятностите и да не се разделя без време с работата си?

 • да се явявам навреме на работа и да бъда на работното си място до края на работния ден;
 • да идвам на работа трезвен и да не употребявам  през работното време  алкохол или наркотици;
 • да изпълнявам възложената ми работа;
 • да спазвам правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • да пазя грижливо имуществото, което ми е поверено, или с което работя;
 • да бъда почтен към работодателя си и да пазя доброто име на предприятието;
 • да спазвам вътрешните правила, приети в предприятието.

2. Какво е длъжен да прави работодателят за мен?

 • да ми  осигури работно място, нормални, здравословни и безопасни условия на труд;
 • да ме запознае с реда и начина на изпълнение на трудовите ми задължения и с правилата за вътрешния трудов ред;
 • да начислява и да изплаща в срок трудовите ми възнаграждения;
 • да внася социалните и здравните ми осигуровки;
 • работодателят е длъжен да пази достойнството ми на работник;
 • при поискване да ми предостави извлечение от ведомостите за заплата;
 • да пази достойнството ми по време на изпълнение на работата по договора.

КОМАНДИРОВАНЕ – могат да те изпратят да работиш същата работа, само че в страната или в чужбина.

Работодателят може да те командирова извън мястото на постоянната ти работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Ако се налага по-дълъг срок на командироване – ти трябва да се съгласиш писмено.

3. Трудова дисциплина – що е то?

Това означава, че трябва да спазваш правилата и нормите, въведени в предприятието/ фирмата…, дори и да не ти се иска!

Как се нарушават правилата на работа и трудовата дисциплина?

 • закъсняваш за работа и си отиваш, когато си решиш или просто не отиваш изобщо на работа;
 • идваш на работа пиян или дрогиран;
 • не изпълняваш както трябва възложената работа;
 • не се съобразяваш с техническите и технологичните правила;
 • произвеждаш некачествена продукция
 • не спазваш правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
 • не изпълняваш нарежданията на работодателя, които са във връзка с работата;
 • рушиш или пилееш имуществото на работодателя, като чупиш или повреждаш машини, материали и други средства.

И тогава следват  дисциплинарните наказания:

 • и тук има – забележка;
 • предупреждение за уволнение;
 • и си свободен – уволнение.

Но…работодателят е длъжен преди да ти наложи  дисциплинарно наказание /независимо какво е то/, да те изслуша или да приеме писмените ти обяснения. Ако не ти поиска обяснение и не те изслуша, работодателят не може да ти наложи дисциплинарно наказание.