Веднъж постъпил(а) на работа, мога ли нещо да променя? А, ако не ми харесва, как да напусна?

1. Мога ли по своя инициатива да променя условията по сключен вече трудов договор – в кои случаи, какво и как?

Това може да стане в следните случаи:

 • ако искаш да преминеш от една работа на друга. Тази промяна задължително се осъществява чрез сключване на допълнително писмено споразумение към вече трудовия ви договор;
 • със сключване на писмено споразумение към трудовия договор може да се промени мястото на работа, уговорено в трудовия договор. Не може работникът да бъде изпратен на работа в гр. Перник, без негово писмено съгласие за това, ако в трудовия му договор е посочено, че работното му място е в гр. София;
 • ако се намалява размерът на вече договорената в трудовия договор заплата.

Без писмено съгласие на работника не може да се извърши промяна в условията на трудовия му договор, освен, когато му се увеличава заплата.

2. Работодателят може да промени условията на трудовият договор:

 • при производствена необходимост;
 • или при престой в предприятието без работникът да е дал писмено съгласие за това.

3. Как се прекратява трудовия договор, от кого? Трябва ли ми документ за това?

Трудовият договор е писмен документ и винаги се прекратява писмено.Той може да се прекрати както от работодателя, така и от работника или служителя, но задължително с писмен акт.

4. Може ли да ме уволнят, без да имам желание и инициатива за това?

МОЖЕ! С предварително писмено предизвестие, дадено от работодателя, ако е налице някоя от следните причини:

 • закриване на предприятието или част от него;
 • съкращаване на щата или намаляване на обема на работата;
 • липса на качества за ефективно изпълнение на работата;
 • когато работникът/ служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа;
 • ако откажеш да последваш предприятието, в което работиш, когато то се премества в друго населено място или местност;
 • когато заеманата от теб длъжност трябва да бъде освободена, за да се възстанови на нея незаконно уволнен, заемал преди това същата длъжност и др.;

Възможно е да те уволнят дисциплинарно, когато не си спазвал правилата за трудова дисциплина в предприятието.

5. Как да се защитя при незаконно уволнение?

Ако смяташ, че си незаконно уволнен имаш две възможности:

 • да се обърнеш към работодателя с молба той сам да отмени заповедта си. В молбата е добре да посочиш защо смяташ заповедта за незаконна;
 • ако не се възползваш от първата възможност, имаш право в срок до два месеца от получаване на заповедта, с която си уволнен, да подадеш иск пред съответния районен съд, където се намира предприятието и да потърсиш от него съдебна защита срещу работодателя.