Как и кога мога да работя от разстояние?

Работата от разстояние е форма за организиране на работа, която се извършва  извън помещения на работодателя и задължително за нейното извършване се ползва някакъв вид информационни технологии – например лаптоп, настолен компютър, смарт телефон и т.н. За работата от разстояние е характерно, че преди да бъде изнесена за извършване извън помещението на работодателя, тя  е била или би могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя.

Важно е да се запомни, че работата от разстояние има доброволен характер. Това значи, че вие трябва да дадете своето писмено съгласие за това на работодателя, ако решите да работите да работите от разстояние. Това съгласие се дава или при сключване на трудовия ви договори или след като сте започнали работа в помещението на работодателя следва да се съгласите като подпишете допълнително трудово споразумение към сключения вече договор. Работодателят може да предложи на работника или служителя с допълнително споразумение към индивидуалния трудов договор да премине от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние. Отказът на работника и служителя не може да доведе до настъпване на неблагоприятни последици за него.

Работникът или служителят може да предложи на работодателя да премине от работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние.

Възлагане на надомна работа и работа от разстояние при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Важно изключение от правилото за доброволност на работа от разстояние е  при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. В тези случаи работодателят има правото да възлага на работника или служителя без негово съгласие да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. При такава принудителна промяна се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор.

Условия и ред за работа от разстояние (дистанционна работа).

Условията и редът за работа от разстояние се уговарят в колективен  трудов договор, където има синдикати при работодателя или в индивидуален трудов договор на работника.

В индивидуалния трудов договор на работника  се уговарят конкретно всички условия, права и задължения на страните по него във връзка с работата от разстояние и осъществяването и.

С индивидуалния или с колективен трудов договор могат да се уговорят:

 1. смесени режими на работа( това означава да се комбинира режимът на работа в помещение на работодателя с работа от дома или друго място, извън офиса на работодателя), както и условията и редът за тяхното прилагане;
 2. възможности и условия за преминаване от работа от разстояние към работа в помещенията на работодателя.

Конкретният характер на работата от разстояние, условията и редът за осъществяването и се определят в индивидуалния трудов договор.

С индивидуалния и/или с колективен трудов договор, или с вътрешни актове на работодателя могат да се приемат правила, чрез които да се определят:

 1. редът за възлагането и отчитането на работата от разстояние;
 2. съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на работата, които са от значение за отчитане на извършеното.

Къде е работно място на работещия от разстояние?

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, осигурява в дома си или избраното от него друго помещение извън предприятието (офиса на фирмата) определено пространство за работно място.

Кой осигурява техническо оборудване?

Законът е установил, че въпросите, свързани с работно, техническо и друг вид оборудване на работното място, задължения и разходи по поддръжката му, други условия за доставка, подмяна и поддържане на оборудването, както и клаузи с оглед придобиването на отделни елементи от оборудването от работника или служителя, който извършва работа от разстояние, се уговарят в индивидуалния трудов договор.

Работодателят осигурява предварително писмена информация на работника или служителя за отговорността и санкциите при неспазване на установените правила и изисквания, в т.ч. за защита на служебните данни, която е неразделна част от индивидуалния му трудов договор.

Кой отговаря за  техническото поддържане на работното място на работещия от разстояние?

Работодателят е длъжен да ви осигури за своя сметка, т.е. той трябва да закупи и/или да ви осигури за негова сметка следните технически устройства:

 1. необходимото за извършване на работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му;
 2. програмно (софтуер) осигуряване;
 3. техническа профилактика и поддържане;
 4. устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от разстояние, включително интернет свързаност;

Работодателят е длъжен да осигури и следните условия, свързани с доброто и безопасно изпълнение на работата от разстояние:

 1. защита на данните;
 2. информация и изисквания за работата с оборудването и поддържането му в изправност, както и за законовите изисквания и правила, в т.ч. такива на предприятието в областта на защитата на данните, които ще се използват по време на работата от разстояние;
 3. система за наблюдение, ако такава се налага да бъде монтирана на работното място и е получено писмено съгласие на работника или служителя за това; в тези случаи задължително се зачита правото му на лично пространство;
 4. други технически или документни пособия съгласно индивидуалния и/или колективния трудов договор.

 

Какви отговорности има работникът, който работи от разстояние?

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за правилното съхранение и експлоатация на предоставеното му оборудване.

Трябва да знаете, че при настъпване на повреда в оборудването или срив в използваните информационни и/или системи за комуникация работникът  е длъжен незабавно да сигнализира работодателя по предварително уговорени ред и начин.

Добре e да се знае, че с индивидуалния трудов договор може да се уговори използването на собствено оборудване ( собствен компютър, лаптоп, таблет и др.) на работника и служителя, както и всички права и задължения, произтичащи от това.

В индивидуалния и/или колективен трудов договор се уговарят условия за предотвратяване на злоупотреба от страна на работника или служителя, който извършва работа от разстояние, с предоставените му оборудване, интернет и комуникационни връзки. Извън пряката си работа работникът или служителят може да ги използва в рамките на разумното и добрите нрави.

Как се организира работата от разстояние и как се осигуряват здравословни и безопасни условия на труд при работа от разстояние?

Законът е установил, че работниците и служителите, които извършват работа от разстояние са равноправни, т.е. ползват същите права, свързани с организацията на работа и здравословните и безопасни условия на труд, регламентирани в българското законодателство и в действащите в предприятието колективни трудови договори, с каквито се ползват работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя.

Работодателят е длъжен да гарантира към датата на възникване или изменение на трудовото правоотношение работни места за извършване на работа от разстояние, които отговарят на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд, определени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и в нормативните актове по прилагането му. Работодателят е този, който  носи отговорност за безопасните и здравословни условия на труд на работното място на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, като той е длъжен да ги информира за изискванията за организация на работата и за безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с нормативните актове, приложимите колективни трудови договори, вътрешните правила на предприятието, политиката на предприятието по безопасност и здраве при работа и за всички изисквания и правила за организацията на работа и при работата с видеодисплеи.

От своя страна работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за спазване на политиката на предприятието за организация на работата и за безопасност и здраве при работа, както и на предписаните му правила и норми за здравословни и безопасни условия на труд.

Контролът за правилното прилагане и спазване на изискванията и нормите за здравословни и безопасни условия на труд се осъществява, както следва:

 1. работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, имат право сами да поискат посещение на работното им място със заявление до съответната дирекция „Инспекция по труда“;
 2. Право на достъп до работното място в рамките на уговореното в индивидуалния и/или в колективния трудов договор при задължително предварително уведомяване на работника и служителя, който извършва работа от разстояние, и с негово съгласие:
 • работодателят и/или негов представител,
 • представителите на синдикалните организации,
 • представителите на работниците и служителите и
 • контролните органи на инспекцията по труда имат.

Това означава, че ако работата от разстояние се извършва от дома на работника, всички изброени по-горе органи имат права с негово съгласие да посетят работното му място ( дома му) за да се осъществи контрол по изпълнението на работата и във връзка с условията на труд.

Само, ако има основателна причина работниците и служителите, които извършват работа от разстояние имат право да отказват достъп до работното място, в рамките на установеното работно време и/или на уговореното в индивидуалния и/или в колективния трудов договор.Във всички останали случаи при изпълнение на задължението да са предварително уведомени от контролните органи, работникът и служителят, работещ от разстояние, е длъжен да осигури достъп до работното си място, дори това да е неговия дом.

Работно време. Почивки и отпуски. Отчитане на работното време при работа от разстояние.

Работното време на работника и служителя, който извършва работа от разстояние:

 1. се установява в индивидуалния трудов договор, в колективния трудов договор и в правилника за вътрешния трудов ред в предприятието;
 2. се определя при спазване на установената с този кодекс междудневна ( 12 часа ) и седмична почивка ( 48 часа);
 3. съответства по продължителност на работното време, определено за работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя и то може да бъде до 8 часа дневно.

Много важна особеност за работното време на работниците, които работят от разстояние, че те може да договорят с индивидуалния си трудов договор  изричното изключване възможността за полагане на:

 1. извънреден труд;
 2. нощен труд;
 3. труд по време на национални празници.

Ако има такава уговорка, дори и работникът да остава да работи след изтичане на работното време, то това време няма да му се признава за извънреден труд.Затова е важно така де се организира изпълнението на работата, за да няма извънредни часове работа, защото те няма да бъдат платени.

Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, сам организира своето работно време, така че да е на разположение и да работи във времето, в което работодателят и неговите търговски партньори са в комуникационна връзка.Правилото, установено в закона, е че стандартите за натовареност и извършване работата на работника или служителя, който извършва работа от разстояние, са еднакви с тези на работниците или служителите, които работят в помещенията на работодателя.

За да се отчита действително отработеното време законът изисква то да  се отразява от работника ежемесечно в документ по образец, утвърден от работодателя. Работникът или служителят, който извършва работа от разстояние, носи отговорност за достоверността на данните.

 Като работещ от разстояние вие имате право на почивки и отпуски, като вие можете:

 1. сами да определяте почивките в работното си време в съответствие с разпоредбите на закона (поне една почивка, която не може да бъде по-малко от 30 минути), както и договореностите в индивидуалния и/или в колективния трудов договор( почивката може да бъде договорена и 60 минути);
 2. да ползвате всички видове отпуски по ред, вид и в размер ( поне 20 работни дни основен платен годишен отпуск) съгласно установеното в Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове, както и договореностите в индивидуалния и/или в колективния трудов договор.

Трудово възнаграждение при работа от разстояние.

Размерът на трудовото възнаграждение, което още получавате за работа от разстояние се определя с индивидуалния трудов договор съгласно разпоредбите на трудовото законодателство и в съответствие с колективния трудов договор и вътрешните правила за работната заплата на предприятието.

Като  работник, който извършва работа от разстояние, има право на всички допълнителни трудови възнаграждения, установени в действащото законодателство, във вътрешните правила за работната заплата, в индивидуалния и/или в колективния трудов договор. Работник от разстояние ползва на общо основание действащата социална програма на предприятието.

Какви колективни права имат работниците и служителите, които извършват работа от разстояние? Интеграция с работниците и служителите, които работят в помещения на работодателя

Всеки работник или служител, който извършва работа от разстояние, има равни трудови и синдикални права с работниците и служителите, които работят в помещения на работодателя.

Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, могат да формират самостоятелна група, която да избира отделен представител по информиране и консултиране, ако общият им брой надхвърля 20 работници.

За да не бъдат изолирани, работещите от разстояние, имат право да участват в организационния и социалния живот на синдикалната организация в предприятието, в която членуват.

Работодателят е длъжен да осигурява възможности за работещите от разстояние, с цел предотвратяване изолацията им от останалите работници и служители, които работят в помещения на работодателя, като:

а) създава условия за периодично провеждане на работни или социални срещи в помещения/офиси на работодателя;

б) може да създава фирмено виртуално пространство – чат, форум или друг способ, чрез който работниците и служителите, които работят в помещения на работодателя, и работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, да могат свободно да общуват;

 1. достъп до фирмена и професионална информация на предприятието, свързана с изпълнение на работата от разстояние;
 2. участие на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, в организационния и социалния живот на синдикалната организация в предприятието, в която членуват.

Условията, при които се осигуряват изброените по-горе възможности, се уговарят в индивидуалния и/или в колективния трудов договор или се уреждат с правилника за вътрешния трудов ред на предприятието.

Квалификация, преквалификация, обучение за работещи от разстояние/ дистанционно.

Всеки работещ от разстояние работни или служител имат същия достъп до обучение и възможности за развитие на кариерата, каквито имат работниците и служителите, които работят в помещенията на работодателя, и са обект на същата политика на оценка.

Работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, имат право на подходящо обучение, съобразено с предоставеното им техническо оборудване и с характеристиките на тази форма на организация на работа.

При необходимост ръководителят на работниците и служителите, които извършват работа от разстояние, и други длъжностни лица имат право на обучение за тази форма на работа и нейното ръководство.