Работно време, почивки и отпуски

1. Що е то работно време?

Времето е основополагаща категория/понятие в трудовото правоотношение. Това е времето, през което си длъжен:

 • да си в предприятието;
 • да си на работното си място;
 • да работиш.

Или иначе казано…времето, през което работиш по трудовия договор.

Почивката – малък период от време, в рамките на деня/между дните/ или между седмиците, в който имаш право да не работиш, да не изпълняваш задълженията си, определени от длъжността, която заемаш.

Отпускът – по-продължителен период от време, повече от един ден, през който не работиш, не ходиш на работа, не си на работното си място, но отношението съществува.

Между тези основни понятия има връзка и взаимодействие.

Работното време:

 • не може да навлиза във времето за почивки;
 • докато трае почивката – работното време спира да тече;
 • няма го и по време на отпуск.

2. Колко да работя – нормално, удължено, намалено, непълно работно време?

 • работното време е седмично и дневно;
 • работодателят определя режимите и всичко, свързано с работното време;
 • най-разпространено е нормалното работно време – петдневна работна седмица и 8 часа дневно работно време. Продължителността на работното време се уговаря в трудовия договор.

Какво можеш да срещнеш в практиката?

 • непълното работно време, при което работният ден може да бъде и по-малко от 8 часа, например 4 или 6 часа;
 • удълженото работно време, при което работодателят може да разпореди да се работи още няколко часа, след крайния час, след което не плаща този извънреден труд, а се „връща” като работно време, т.е. ще работиш през друг ден по-малко;
 • ненормиран работен ден, при който работодателят може да разпореди в определен ден да работиш и след края на работното време. Този режим се отнася до предварително определени от работодателя длъжности, като в този случай също не се плаща извънреден труд, а работата в повече се компенсира с повече платен годишен отпуск;
 • намаленото работно време пък се отнася до определени длъжности, които имат специфични условия на труд или пък вредни за здравето елементи в работната среда.
 • форми на организация на работното време са: работата на смени, нощният труд, разпокъсаното работно време, т.е. с променливи граници,   извънредният труд.

3. Почивки

  Видове: дневна, междудневна, седмична и в празнични дни.

  4. Отпуск

  Период от време, през който не се работи, работникът не ходи на работа, но това не е нарушение на трудовата дисциплина !

  Видове:

  • платени и неплатени;
  • дългосрочни и краткосрочни;
  • основни и допълнителни / учителите имат право на удължен платен годишен отпуск, заради  характера на работата им/;
  • за учене;
  • по болест и поради бременност и майчинство.

  ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

  – минималният му размер е 20 работни дни, а не календарни;
  – право на такъв отпуск  имаш, ако вече си заработил 4 месеца трудов стаж;
  – ползва се по график задължително за годината, за която се отнася;
  – ако си майка на дете до 7 годишна възраст, имаш право да ползваш отпуска си през лятото;
  – ако трудовия ти договор бъде прекратен, преди да си използвал отпуска си, ще получиш обезщетение за дните, които е следвало да ползваш като отпуск.