Искам да постъпя на работа

Какви документи ми трябват, за да сключа трудов договор?

Започвам работа

Какви правила трябва да спазвам, за да избегна неприятностите и да не се разделя без времe с работата си?

Възнаграждението за труда

Основната работна заплата се посочва в трудовия ти договор

Защита от рисковете на работното място!

Що е риск и как ще бъда защитен/а/ – сам/а/ или в колектив?

Работно време, почивки и отпуски

Времето е основополагаща категория/понятие в трудовото правоотношение.

Безопасен и квалифициран труд – от кого зависи?

Да работиш в здравословни и безопасни условия на труд е важно! Не пренебрегвай това!

Веднъж постъпил(а) на работа, мога ли нещо да променя? А, ако не ми харесва, как да напусна?

Това може да стане в следните случаи

Кой следи за правата на работещите? Къде и как да ги намеря?

Най-пряко ангажирани да следят да не се накърняват трудовите права на работниците са

Работа в чужбина – интересно е! Има ли правила?

Има ли правила за работа в чужбина?

Как и кога мога да работя от разстояние?

Условията и редът за работа от разстояние се уговарят в колективен трудов договор, където има синдикати при работодателя или в индивидуален трудов договор на работника.