Безопасен и квалифициран труд – от кого зависи?

Да работиш в здравословни и безопасни условия на труд е важно! Не пренебрегвай това!

1. Кой е отговорен и се грижи за това да работя в здравословни и безопасни условия?

РАБОТОДАТЕЛЯТ носи най-голямата отговорност за осигуряването на тези условия

 • когато постъпиш на работа, трябва да преминеш през първоначален инструктаж за работата, която ще изпълняваш, както и за правилата по  безопасност и здраве при работа, пожарна опасност във фирмата и оказване на първа помощ;
 • ако ще работиш в среда с риск, имаш право на лични предпазни средства и специални работни облекла;
 • ако работата ти ще е свързана с високо психическо натоварване, монотонност, принудителна работна поза, определена норма или сменна работа, имаш право на почивки за възстановяване.

ТИ СЪЩО ИМАШ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ!

Твое основно задължение е да се грижиш както за собственото си здраве и безопасност, така и за:

 • безопасността и здравето на другите лица, пряко засегнати от твоята дейност;
 • използвай правилно производственото оборудване, материалите, транспортните средства и съоръженията;
 • обмисляй задачата, която ще изпълняваш, използвай знанията и квалификацията, които имаш, подхождай внимателно и отговорно, а не небрежно и безотговорно….защото миг невнимание – цял живот страдание….
 • винаги използвай при работа специалното работно облекло и личните предпазни средства;
 • информирай незабавно работодателят, ако по време на работа възникне ситуация, която е опасна за твоето здраве.

Имаш право да откажеш изпълнението на възложената работа, или да спреш работа, поради възникнала сериозна и непосредствена опасност за здравето или живота ти. Незабавно уведоми прекия си ръководител!

2. Професионална квалификация – що е то и от кого зависи?

Професионалната квалификация – това са знанията,  уменията и деловите качества, които имаш и които ще са ти от полза, когато търсиш и започнеш работа.

 • работодателят е заинтересован да има по-квалифицирани работници и служители и има задължението да поддържа и повишава професионалната им квалификация;
 • ти си длъжен да участваш в организираните или финансирани от работодателя форми на обучение;
 • квалификацията/преквалификацията могат да бъдат: без откъсване от производството, с откъсване от производството или дистанционни програми.

3. Отпуск за образование и обучение

 • платен отпуск за обучение в средно или висше училище, без откъсване от производството, със съгласието на работодателя – 25 работни дни наведнъж или на части за всяка учебна година, както и на 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит;
 • отпуск за приемен изпит в учебно заведение, със съгласието на работодателя – за средно училище – 6 работни дни, а за висше училище или за докторантура – 12 работни дни;
 • неплатен отпуск на учащи се за подготовка и явяване на изпит.