Искам да постъпя на работа

1.Какви документи ми трябват, за да сключа трудов договор?

 • лична карта;
 • документ за придобито образование, специалност, квалификация и т.н.
 • медицинско;
 • допълнително, ако е необходимо: документ за стаж по специалността и свидетелство за съдимост.

Работодателят може да ти поиска и други документи, ако това се налага от работата, която ще извършваш!

2. Какви документи е длъжен да ми даде работодателят и то преди да постъпя на работа?

 • екземпляр от сключения трудов договор;
 • екземпляр от уведомлението, което е изпратил до Националната агенция по приходите, че е сключил трудов договор с мен;
 • длъжностна характеристика, в която са посочени моите права и задължения.

3. Трудов договор – що е то?

Това е писмен документ със строго определено съдържание:

 • мястото на работа;
 • наименование на длъжността и какво ще работя;
 • датата на сключването му и кога започвам работа;
 • за колко време ме наемат;
 • размерът на отпуските;
 • еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
 • заплата и кога се изплаща;
 • продължителността на работния ден или седмица.

Трудовият договор се сключва между мен и работодателя преди постъпването на работа. Трябва да започна работа в едноседмичен срок, освен, ако не сме се разбрали друго.  Всяко мое искане, като: молба за отпуск, молба за напускане и т.н, трябва да е в писмен вид. Работодателят също трябва писмено да ме уведомява, ако ме преназначава на друго работно място, увеличава заплатата ми или прекратява трудовия ми договор и то с аргументи /причини/ за това.

Важно: пази си документите, направи си досие – ще ти потрябват! Ако имаш въпроси, можеш да си помогнеш  – обърни се към трудовия закон на страната –  Кодекса на труда!