Възнаграждението за труда

Основната работна заплата се посочва в трудовия ти договор. Тя зависи от  това какво знаеш и можеш, каква квалификация имаш, от количеството труд, който ще полагаш.

Заплатата над основното трудово възнаграждение е премиално възнаграждение /бонуси/ за постигнати резултати – индивидуални или общи.

Допълнителните трудови възнаграждения са плащания: за трудов стаж и професионален опит, за по-висока лична квалификация, за нощен труд, за положен извънреден труд, за работа през почивни дни и дните на официални празници, за времето, през което работникът или служителят е на разположение на работодателя извън територията на предприятието и др.

Трудовите възнаграждения при особени случаи: се предоставят при престой и производствена необходимост, аварии, неизпълнение на трудовите норми, производство на некачествена продукция и др.

Всичко това формира БРУТНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА – парите, преди да са ти удържали съответните данъци, задължителните и доброволните лични осигурителни вноски и други вземания и удръжки.

БРУТНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА  минус удръжките (данъци, осигурителни вноски) =  НЕТНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА – това е сумата, която ще получиш – в брой или по дебитна карта.

ВАЖНО!!!

1. Не се съгласявай да работиш на по-ниско заплащане от установената за страната минимална работна заплата, защото това е противозаконно, освен ако не работиш само за няколко часа на ден!

2. За повечето отрасли и браншове има фиксирани в колективен трудов договор, по-високи равнища на минимална работна заплата. Когато постъпваш в дадено предприятие (фирма) винаги се интересувай от действащите в колективния трудов договор минимални равнища и начални заплати за определената длъжност!

В предприятията, където има синдикати и сключен колективен трудов договор, работните заплати са по-високи, в сравнение с останалите предприятия от отрасъла, в които няма колективен трудов договор между синдикати и работодатели.

3. Всички трудови договори съдържат определение на дневната, седмичната и месечната продължителност на работното време. Ако работиш на почасово заплащане или на непълно работно време, с опция за допълнително натоварване, непременно си води стриктна отчетност за отработените часове, защото от това се формира твоята брутна заплата.

4. Извънредният труд, над договорените часове по индивидуален трудов договор, задължително трябва да се води на отчет от работодателя в специална книга. Изисквай той да ти се изплаща по завишена парична ставка към договорената заплата, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда! Същото важи и за работата в почивни и празнични дни!

5. Ако трябва да избираш система на заплащане, винаги преценявай предимствата и недостатъците от гледна точка на сигурността на дохода ти и какви способности и умения имаш! Много важно е основната ти заплата да е висока, а не да разчиташ на допълнителни бонуси и премии!

6. В частния сектор много често се предлага в трудовия договор да се впише по-ниска сума от реално изплащаната, като остатъкът се дава в плик безотчетно. Това е противозаконно, изгодите са предимно за работодателя и нямаш никаква гаранция, че редовно ще ти изплащат сумите!

7. Социалните придобивки, разходите на работодателя за квалификация, безопасни и здравословни условия на труд и др., не могат да заместват или да компенсират части от заплатата ти. Ти имаш право на тях, без това да влияе върху заплатата ти!

8. За всички съмнения по отношение формирането на работната заплата, за нередовното й изплащане и др. проблеми, се консултирай със синдикатите в предприятието или региона, с юристи по трудово право или информирай Инспекцията по труда!